Bắc Giang
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9804D – Bắc Giang

Trung tâm đăng kiểm XCG 9805D – Bắc Giang

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 9803D – Bắc Giang

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 9802D – Bắc Giang

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 9801S – Bắc Giang