Bình Định
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7704D – Bình Định

Trung Tâm đăng kiểm XCG 7702S – Bình Định

Trung Tâm đăng kiểm XCG 7701S – Bình Định