Hàm Thuận Nam
Trung Tâm đăng kiểm XCG 8602D – Bình Thuận