Phan Thiết
Trung Tâm đăng kiểm XCG 8601S – Bình Thuận