Cao Bằng
Trung tâm đăng kiểm XCG 1102D – Cao Bằng

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1101S – Cao Bằng