Hải Dương
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D – Hải Dương