Kim Thành
Trung Tâm đăng kiểm XCG 3404D – Hải Dương