Việt Hòa
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 3401d – Hải Dương