Hải An
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1506D – Hải Phòng

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1502S – Hải Phòng