Hồng Bàng
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1501V – Hải Phòng