Thủy Nguyên
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1503D – Hải Phòng