Hoa Lư
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3504D – Ninh Bình