Lâm Thao
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1904D – Phú Thọ