Đông Hưng
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 1702D – Thái Bình