Phổ Yên
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2008D – Thái Nguyên