Phú Lương
Trung Tâm đăng kiểm XCG 2004D – Thái Nguyên