Tân Lập
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 2001S – Thái Nguyên