Thái Nguyên
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2007D – Thái Nguyên

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2006D – Thái Nguyên

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2005D – Thái Nguyên