Ngọc Lặc
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D – Thanh Hoá