Thạch Thành
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3605D – Thanh Hoá