Tp Thanh Hóa
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3609D – Thanh Hoá

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3604D – Thanh Hoá

Trung Tâm đăng kiểm XCG 3603D – Thanh Hoá

Trung Tâm đăng kiểm XCG 3601S – Thanh Hoá