Yên Sơn
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2202D – Tuyên Quang