Yên Bái
Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 2102D – Yên Bái

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 2101S – Yên Bái